The Strategic Leadership Style Model

The Strategic Leadership Style ModelFör dig som arbetar med LSI Ledarstilsinventorium  i grupper finns nu boken The Strategic Leadership Style Model – Increase performance by aligning leadership behaviour with business strategy. Boken kan användas både som ett handledarmaterial och delas ut till teammedlemmarna som en fördjupning.

Mycket av vad som skrivs och diskuteras runt ledarskap är förankrat i kortlivade trender eller värderingar kring vad som generellt kan anses vara ett gott ledarskap. Den Strategiska ledarstilsmodellen erbjuder ett alternativ. Den visar hur chefer kan förbättra sin organisations effektivitet genom att anpassa ledarskapet till organisationens skiftande utmaningar. 

Boken passar för personer yrkesverksamma inom ledarskapsutveckling och chefsrekrytering, liksom för chefer som söker nya perspektiv. Den syftar till att bygga en bro mellan organisationsstrategi och ledarbeteende.

Boken kan beställas på Bokus eller Adlibris.

Teamrapport för LSI

Teamrapport för LSI

Nu finns den av många efterfrågade teamrapporten för LSI Ledarstilsinventorium tillgänglig.

 Teamrapporten kan användas för:

  • Utveckling av befintliga chefer i ledningsgrupper utifrån skillnaden mellan det nuvarande och det optimala ledarskapet i gruppen.
  • Rekrytering och sammansättning av ledningsgrupper utifrån skillnaden mellan det nuvarande och det optimala ledarskapet i gruppen.
  • Sammansättning av projektgrupper och andra mer tillfälliga grupper.

På ett helt flexibelt sätt väljer du vilka LSI resultat som ska grupperas till ett team och du bestämmer därefter själv vad teamet ska heta. Du kan gå bakåt i tiden och skapa team av gamla LSI resultat, likväl som du förstås kan använda nya LSI resultat.

(Bilden visar ett exempel från teamrapporten: ”Ledarstilar och ledarskapsmål: Maximal spridning”.)

Teamprofil för LSI

En annan nyhet är att det nu finns möjlighet att visa flera kandidaters profiler i samma profilrapport. Detta gör det enklare att mer direkt och i detalj jämföra kandidaters värden på LSI vid rekrytering.

Ledord – ett verbal-logiskt test för chefer/ledare

Ledord är ett 56 items verbal-logiskt test som är särskilt anpassat för chefer/ledare. Testet prövar förståelsen för relevanta begrepp. Testtid: 10 min.
Ledord kan med fördel kombineras med G-verb och G-fair för att mäta Analytisk Ledarprofil. För resultatredovisning och tolkning av Analytisk Ledarprofil har vi tagit fram ett enkelt gratis material som du kan ladda ner här.
För att kunna använda Ledord, måste du ha gått över till vårt nya testsystem. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ålders inflytande på ledarstil

Ålders inflytande på ledarstil

I en undersökning med drygt 400 svenska chefer korrelerades chefernas ålder med deras värden på ledarstilstestet LSI:s skalor.

Ett antal signifikanta korrelationer uppstod (se tabell nedan).

 

 

Enligt dessa korrelationer visar äldre chefer mer av Participation (involvering) och mindre av Relationer till Överordnade (strävan att ha goda relationer till överordnade), Kontroll och Social Säkerhet (vilja att representera och ”stå på scenen”). Även den breda ledarstilen Strukturerad Ledarstil korrelerade negativt med ålder.

Nu fanns det en invändning mot undersökningen och den var att äldre chefer i genomsnitt tenderar att ha högre ledarpositioner, vilket betyder att variabeln ”positionsnivå” skulle kunna ha inflytande på undersökningsresultaten. Variabeln ”positionsnivå” kontrollerades därför statistiskt. Efter denna justering blev endast Participation (positiv korrelation) och Kontroll (negativ korrelation) signifikanta.

 

Slutsats

Undersökningen visar alltså att äldre chefer tenderar att bli något mer involverande och något mindre kontrollerande gällande sin ledarstil. Effekten av ålder på ledarstil är dock generellt rätt svag (låga korrelationer).

 

Psytest AB kommer kontinuerligt att publicera ett antal undersökningsresultat gällande ledarskap. Undersökningarna finns mer i detalj redovisade i en dissertation av Stefan Lindstam (se amazon.de, ”Das FSI Führungsstilinventar und das integrative Führungsmodell”, 2015). Dissertationen är skriven på tyska, även om den baseras på svenska undersökningar. För att ge läsare enklare tillgång till dessa resultat ges i artikelserien förkortade och något förenklade presentationer av valda undersökningsresultat på svenska. Undersökningarna är gjorda med testmetoden LSI ledarstilsinventorium. Den underliggande ledarstilsmodellen är bred och allmän (jämför Big Five modellen inom personlighetsområdet) och slutsatserna blir därför allmänt relevanta för personer som är verksamma inom områdena chefsrekrytering och ledarutveckling.

Skillnader i ledarstil mellan olika funktioner

Skillnader i ledarstil mellan olika funktioner

För att undersöka om det gick att fastställa skillnader i ledarstil mellan olika funktioner genomfördes en undersökning med LSI ledarstilsinventorium där chefer grupperades utifrån vilken funktion de tillhörde. Funktionerna som användes var Företagsledande position (t ex VD, CEO, President), Produktion (t ex Produktionschef, Fabrikschef, COO), Försäljning (t ex Säljchef, Salesmanager, Sales Director) och Finans (Finanschef, CFO, Revisionschef, Controller). Medelvärdesskillnaderna mellan dessa fyra funktioner blev som följer:

Undersökningsgrupperna är ganska små, så resultaten får betraktas som preliminära. Med detta sagt kan man se att flera signifikanta medelvärdesskillnader framträder. För ledarstilarna (FÖR, REL och STR) är det framför allt inom FÖR: Förändring som skillnaderna är stora, men även skillnaderna inom REL: Relation. Gällande dimensionen STR: Struktur framkommer inga signifikanta skillnader.

I ytterligare analyser gicks medelvärdesskillnaderna igenom mer detaljerat. Det framkommer att Förändringsdimensionen ligger högre hos cheferna i Företagsledningsfunktionen liksom hos Försäljningscheferna jämfört med cheferna inom Produktion och Finans. Däremot skiljer sig inte Företagsledning och Försäljning signifikant gällande Förändringsdimensionen och likaså skiljer sig inte Produktion och Finans åt signifikant sinsemellan.

Gällande Relationsdimensionen finns det endast en signifikant skillnad mellan grupperna och det är mellan Försäljning och Företagsledning där Försäljning ligger signifikant högre.

Som går att se i tabellen skiljer sig grupperna åt på Tilläggsskalorna. Framför allt får chefer inom Finans låga värden på skalorna. Detta pekar på att chefer inom funktionen Finans relativt ofta visar lägre motivation och självförtroende för ledaruppgifter.

 

Slutsatser

Som påpekats rör det sig om små grupper, så slutsatserna får ses som preliminära. Kanske finns det en del att göra för ledarutvecklare just inom finansfunktionen. Man kan spekulera i om de låga värdena kan bero på att chefer inom Finans ofta har små ledningsspann, då de är i en stabsfunktion och vikten av ledarskap inte blir lika stor som för många andra chefsroller. Medarbetarna är ofta välutbildade, förhållandevis självgående specialister.

Rekryterare kan notera Förändringsdimensionens betydelse för Företagsledare och även för Säljchefer, medan Företagsledarna även kombinerar Förändring med lägre på Relation. De beskriver sig alltså som mer Oberoende (sakorienterade och osentimentala/”tuffa”).

 

Psytest AB kommer kontinuerligt att publicera ett antal undersökningsresultat gällande ledarskap. Undersökningarna finns mer i detalj redovisade i en dissertation av Stefan Lindstam (se amazon.de, ”Das FSI Führungsstilinventar und das integrative Führungsmodell”, 2015). Dissertationen är skriven på tyska, även om den baseras på svenska undersökningar. För att ge läsare enklare tillgång till dessa resultat ges i artikelserien förkortade och något förenklade presentationer av valda undersökningsresultat på svenska. Undersökningarna är gjorda med testmetoden LSI ledarstilsinventorium. Den underliggande ledarstilsmodellen är bred och allmän (jämför Big Five modellen inom personlighetsområdet) och slutsatserna blir därför allmänt relevanta för personer som är verksamma inom områdena chefsrekrytering och ledarutveckling.

Vilket ledarskap krävs vid omstrukturering?

Vilket ledarskap krävs vid omstrukturering?

Undersökningen gjordes i ett större svenskt företag som vid tillfället befann sig i en uttalad och omfattande förändringsfas. Ett 40-tal chefer fick göra en modifierad kravanalys två gånger. Kravanalyserna innebar att cheferna 1:a gången de svarade angav hur de menade att kraven på deras ledarstil hittills varit, dvs varit fram till nu och den 2:a gången de svarade angav hur de menade att kraven på deras ledarstil kommer att vara i framtiden, dvs från och med nu. För bedömningarna användes en 10 gradig skala varvid bedömningsskalornas mätområden motsvarade LSI testets (LSI ledarstilsinventorium). (I undersökningen var det den första versionen av LSI som användes. Den skiljer sig i någon punkt från LSI version II som används idag).

Resultatet av undersökningen visas nedan.

Den streckade linjen återger genomsnittet för chefernas bedömningar av hittills ställda krav (dvs tidigare ställda krav) på deras ledarstil och den heldragna linjen återger genomsnittet för chefernas bedömningar av framtida krav på deras ledarstil. Eftersom organisationen befann sig i en mycket tydlig omställningsfas kan man utgå ifrån att differenserna mellan tidigare ställda och framtida krav återspeglar de krav cheferna känner och upplever ställs på dem vid omställning/förändring jämfört med vilka krav som ställs på dem i en mer lugn, förvaltande period.

Resultaten visar att cheferna på samtliga skalor som hör till Förändrande ledarstil (dvs. FÖ: Förändring, ST: Strategi, EN: Entusiasm och PR: Prestation) anger signifikant högre krav framöver.

Signifikanta skillnader mellan tidigare och framtida krav berör även ökade krav på BE: Beslutsamhet och lägre krav på RU: Relationer till underställda och RÖ: Relationer till överordnade samt lägre krav på PL: Planering (det sista svagt signifikant). Detta uttrycker att om det tidigare var bra att vårda goda och konfliktfria relationer till överordnad, följa lagda planer och ta mycket hänsyn i relationerna till underställda samt vara lite försiktig i beslutsfattandet, så ändras detta till att vara modigare och våga fatta också obekväma beslut och lägga mindre tid på planering.

 

Slutsatser

Vilka rekommendationer kan ges för utveckling och rekrytering av chefer utifrån dessa resultat? Resultaten talar för att om chefer ska förberedas för att hantera mer genomgripande förändringar behöver de mer av en förändringsvillig attityd (FÖ), lyfta blicken mer från det dagliga (ST) med entusiasm och egen övertygelse motivera medarbetare (EN) och ställa högre prestationskrav (PR). Dessa är alla aspekter av ett Förändrande ledarskap. Därtill visar resultaten på att chefer känner ett behov av att vara ”tuffare”: Våga ta konflikter och visa större beslutsamhet/mod. Detta är i alla fall beteendeområden som många chefer känner behov av att stärka och som det kan vara klokt att träna dem i om man vet att kraven på att driva genomgripande förändringar kommer att bli stora framöver.

Gällande rekrytering visar dessa resultat (och även andra) på att Förändrings-ledarstilen och inte minst underskalorna FÖ: Förändring och EN: Entusiasm är tillgångar vid höga krav på att driva förändringar och att även BE: Beslutsamhet kan vara en intressant skala att se närmare på.

 

Psytest AB kommer kontinuerligt att publicera ett antal undersökningsresultat gällande ledarskap. Undersökningarna finns mer i detalj redovisade i en dissertation av Stefan Lindstam (se amazon.de, ”Das FSI Führungsstilinventar und das integrative Führungsmodell”, 2015). Dissertationen är skriven på tyska, även om den baseras på svenska undersökningar. För att ge läsare enklare tillgång till dessa resultat ges i artikelserien förkortade och något förenklade presentationer av valda undersökningsresultat på svenska. Undersökningarna är gjorda med testmetoden LSI ledarstilsinventorium. Den underliggande ledarstilsmodellen är bred och allmän (jämför Big Five modellen inom personlighetsområdet) och slutsatserna blir därför allmänt relevanta för personer som är verksamma inom områdena chefsrekrytering och ledarutveckling.