Villkor

Användarvillkor för licenstagare/abonnenter

 

Psytest AB (PT) tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av testmetoderna BP Basprofil, LSI Ledarstilsinventorium, LSI360 och olika begåvningstest (”Tjänsterna”). Tjänsterna säljs genom att licenstagaren ingår ett licensavtal med PT (”Avtalet”, se nedan) och startar ett abonnemang. Avtalet skickas underskrivet av PT till licenstagaren efter genomförd utbildning och godkännande för testkonto. Avtalet ger licenstagaren nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Licenstagaren får ett konto med eget användarnamn och lösenord i en webbaserad applikation där Tjänsterna finns tillgängliga. Dessa Användarvillkor utgör en del av det mellan parterna träffade Avtalet (licensavtalet).

1. Avtalstid

Avtalet löper månadsvis. Uppsägningstiden är 3 månader.

2. Avgifter

Abonnemangsavgift faktureras per månad. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. PT förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod.

3. Reklamation och återbetalning

Återbetalning till abonnent sker senast inom 30 dagar i det fall abonnenten på riktiga grunder häver köpet. Abonnent har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats. PT förbehåller sig dock rätten att underhålla webbsystemet och även att modifiera innehållet i Tjänsterna, t ex vidareutveckla och uppdatera rapporterna.

4. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från PT.

5. Avstängning av abonnemang

PT förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt (se punkt 7 nedan). PT har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

6. Personuppgifter

(Se Integritetspolicy)

7. Ansvarsbegränsning

Abonnenten har vid tecknandet av abonnemang och licensavtal godkänt att använda Tjänsterna på ett etiskt riktigt sätt i enlighet med skriften ”Riktlinjer för Personbedömning inom Arbetslivet” och utifrån rekommendationerna i utbildningarna. PT har ej ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. PT ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i PTs Tjänster.

8. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

PT äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat, men inte begränsat till upphovsrätten, varumärket Psytest och andra varumärken eller produktnamn PT från tid till annan kan komma att använda i av PT tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

9. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

10. Tillämplig lag och tvist

Tvist med anledning av avtal och allmänna villkor skall slutligen avgöras av svensk allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans.

 

 

 

Bilaga

Nedan visas ett licensavtal. Det finns med för att du ska få en tydlig bild av innehållet. Ett motsvarande, underskrivet avtal kommer att skickas till dig, specifikt för de metoder du utbildat dig i.

 

Användarlicens för

[xxx testmetoder xxx]

 

Namn licenstagare:              

 

  1. Användarlicensen för de psykologiska testmetoderna [TESTMETODER] är personlig och löper från datum för underskrift tills dess att avtalet sägs upp.
  2. Licensen utfärdas till person som genomgått certifieringsutbildning hos Psytest AB.
  3. Licensen innebär att:
  • licenstagaren under abonnemangsperioden är berättigad till att, från Psytest AB som har rättigheten till testmetoderna, självständigt genom PTs webbaserade testsystem använda [TESTMETODERNA]. Användande ska ske i enlighet med skriften ”Riktlinjer för Personbedömning inom Arbetslivet” och utifrån rekommendationerna i utbildningarna.
  • licensgivaren (Psytest AB) stödjer licenstagaren under abonnemangsperioden i användandet av metoderna, efter avrop av licenstagaren.
  1. Det åligger licenstagaren att i samband med tillämpning av metoderna, till licensgivaren inrapportera problem och/eller svårigheter i förhållande till testperson/klient, så att licensgivaren kan ge de råd, stöd och anvisningar som behövs.
  2. Det åligger vidare licenstagaren att säkerställa att inloggningsuppgifter och testmaterial ej kommer i obehörigas (icke licenstagares) ägo och att även på andra sätt respektera Psytest AB´s upphovsrätt.
  3. Om det under licensperioden framkommer att licenstagaren skulle ha misskött handhavandet enligt ovan nämnda punkter, står det licensgivaren fritt att med omedelbar verkan återta användarlicensen. Psytest AB kommer därvid att stänga tillgången till webbsystemet.
  4. Denna licens är upprättad i två exemplar; ett exemplar vardera till licenstagaren och licensgivaren.
  5. Licensavtalet är giltigt från den dag Psytest AB mottagit ett av både licenstagare och licensgivare undertecknat exemplar av användarlicensen.
Share This