Villkor

Allmänna villkor för användare av expertsystemet

Psytest AB (PT) tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av en automatiserad experttolkning av testmetoden BP basprofil (”Tjänsterna”). Tjänsterna säljs genom att abonnenten ingår ett abonnemangsavtal med PT (”Avtalet”). Avtalet ger abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten får tillgång till Tjänsterna genom ett användarnamn och ett lösenord för en webbaserad applikation. Dessa Allmänna villkor gäller för PTs tillhandahållande av Tjänsterna till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet. 

1. Avtalstid

Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast en (1) månad före avtalstidens utgång. 

2. Avgifter

Abonnemangsavgift faktureras för hela avtalstiden (1 år) efter slutet avtal. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. PT förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod. Övriga avgifter består i en rörlig kostnad per Expertrapport. Moms tillkommer på angivna priser. 

3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på PTs bankkonto senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. PT äger vid försenad betalning rätt till dröjsmålsränta samt ersättning för påminnelse enligt gällande lag. 

4. Leverans

Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av PT och får därmed tillgång till beställda Tjänster. Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas. 

5. Återbetalning

Återbetalning till abonnent sker senast inom 30 dagar i det fall Konsumenten på riktiga grunder häver köpet. 

6. Reklamation

Abonnent har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats. 

7. Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker abonnenten till att ångerrätten inte skall gälla. 

8. Underhåll

PT förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga PTs Tjänster sker löpande. 

9. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från PT. 

10. Avstängning av abonnemang

PT förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. PT har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd. 

11. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter behandlas konfidentiellt av PT. PT är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, person- eller organisationsnummer. Abonnenten har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av abonnent rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Abonnent har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. PT säljer ej uppgifter vidare till tredje part. Abonnent ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående. 

12. Ansvarsbegränsning

PT ansvarar ej för hur abonnenten använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna. Abonnenten har vid tecknandet av abonnemanget godkänt att använda Tjänsterna på ett etiskt riktigt sätt. PT har heller inget ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. PT ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i PTs Tjänster. PT ansvarar ej för eventuell förlust av data hos abonnenten vid användande av PTs Tjänster. 

13. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

PT äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat, men inte begränsat till upphovsrätten, varumärket Psytest och andra varumärken eller produktnamn PT från tid till annan kan komma att använda i av PT tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet. 

14. Teknisk standard

PT ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. PTs Tjänster förutsätter att abonnenten har erforderlig teknisk standard. 

15. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger. 

16. Tillämplig lag och tvist

Tvist med anledning av avtal och allmänna villkor skall slutligen avgöras av svensk allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans.

 

Behörighetsregler för licensutbildning (gäller ej expertsystemet)

För att delta på Psytests testutbildningar måste man

  • vara leg. psykolog eller

  • ha en universitets-/högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning eller ha en universitets-/högskoleutbildning och flerårig yrkeserfarenhet inom HR området.

För psykologer liksom för andra personer som redan är väl utbildade i testanvändning, kan en komprimerad intern utbildning ges.

Licensutbildade och psykologer får tillgång till Psytests Webbsystem där testmetoderna administreras på ett smidigt sätt.

En licens innebär en årlig licensavgift som ger rätt till rådgivning och stöd.

 Psykologer betalar ej någon licensavgift, däremot en årlig avgift för sitt webbkonto på 1 800kr. Leg psykologer måste inte heller gå någon testutbildning, även om en kortare variant inriktad på tolkning kan rekommenderas.

Share This