Integritetspolicy

Vi på Psytest arbetar för att du som kund och/eller testanvändare ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss. Vi vill värna om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. Vi vill att du ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn innehåller information om detta.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter t ex insamling, analysering, registrering och lagring. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Psytest AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi behandlar om våra kunder, deltagare på utbildningar och events och prenumeranter på nyhetsbrev samt de personer vi själva testar via vårt testsystem. Som kund till oss är du personuppgiftsansvarig när du använder vårt testsystem för att testa kandidater. Psytest AB är då personuppgiftsbiträde. Ansvaret definieras i ett av båda parter undertecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Psytest AB är ett svenskt aktiebolag, organisationsnummer 5566628–6737, med säte och adress i Lund: Clemenstorget 10A, 3 tr., 222 21 Lund.

Samtycke till integritetspolicyn

Genom besök på och användningen av de tjänster som tillhandahålls via vår webbplats samtycker du till innehållet i integritetspolicyn och till att Psytest behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europeiska Dataskyddsförordningen, GDPR.

I samband med testning får du själv aktivt lämna ditt samtycke till att Psytest och det företag som har sänt dig testet får behandla de personuppgifter som du lämnar i enighet med integritetspolicyn.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Psytest behandlar dina personuppgifter när du är kund hos oss och har ingått ett avtal eller tecknat en licens, anmäler dig till att delta i våra utbildningar och events, anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev, eller i övrigt söker kontakt med oss.

Psytest behandlar dina personuppgifter i samband med att du genomför en testning i vårt testsystem. Uppgifter som lämnas i samband med testning används för att Psytest ska kunna fullgöra testuppdrag från kunder. Datan kan även komma att användas för forskningssyfte, exempelvis för att uppdatera våra jämförelsegrupper (normgrupper). I de fall datan används för forskningssyfte är den anonymiserad.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du är kund hos Psytest och har tecknat ett avtal eller en användarlicens registreras namn, telefonnummer, e-post, företagsnamn, organisationsnummer och faktureringsadress.

När du anmäler dig till en utbildning eller ett event registreras namn, telefonnummer, e-postadress samt eventuell faktureringsadress.

När du anmäler dig som prenumerant på Psytest’s nyhetsbrev registreras namn, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress samt vilka av Psytest’s testmetoder som du använder om du är kund hos oss.

I samband med att en kandidat genomför en testning i vårt testsystem registreras personens namn, telefonnummer, e-postadress, test ID, kön, ålder och sökt befattning samt svar på testens frågor och testresultat.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

När du är kund hos Psytest och har tecknat ett avtal eller en användarlicens kommer dina personuppgifter att registreras i vårt kundregister och används dels för att administrera kundförhållandet, dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera.

När du anmäler dig till Psytest’s utbildningar, events eller nyhetsbrev via hemsida, e-post eller telefon kommer de personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet, dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Psytest’s produkter. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att klicka på länken längst ner i vårt nyhetsbrev eller genom att kontakta Psytest.

I samband med testningar behandlas personuppgifter för att Psytest ska kunna tillhandahålla beställda tjänster. Datan kommer att användas på det sätt som du blev informerad om av det företag eller organisation som erbjöd dig att göra testet. Datan kan också komma att användas för forskningssyfte, exempelvis för att uppdatera våra jämförelsegrupper (normgrupper). I de fall datan används för forskningssyfte är den anonymiserad.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas i samband med tecknande av kundavtal eller användarlicens, anmälan till utbildningar och events samt prenumeration på nyhetsbrev eller när du på annat sätt har varit i kontakt med oss behandlas endast av Psytest’s medarbetare om inget annat anges.

När det gäller marknadsaktiviteter samt uppföljning och utveckling av Psytest’s tjänste- och produktutbud kan personuppgifter komma att lämnas ut till de personer eller företag som Psytest samarbetar med. Detta gäller inte testvärden och personuppgifter i samband med testning. De lämnas aldrig ut till tredje part.

Vid testning har endast Psytest’s medarbetare, kunden samt beställaren av testningen tillgång till den aktuella testningens personuppgifter och testresultat. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Datan som samlas in vid testning lagras på en säker server och integriteten skyddas genom ett system av individuella länkar och lösenord.

De underleverantörer som Psytest anlitar för hemsida, mailsystem och testsystem är personuppgiftsbiträden och ansvaret definieras i ett av båda parter undertecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifter inte ut till tredje part om det inte särskilt har angetts i samband med att uppgifterna samlades in.

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. 

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera m.m.

Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, förordning eller myndighetsbeslut.

I testsystemet sparas datan i två år (eller tills det att du väljer att återkalla ditt samtycke) och anonymiseras sedan (ditt namn och din ev. e-postadress blir borttagna) för att kunna användas i forskningssyfte.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta Psytest skriftligen.

Återkalla samtycke:

Du har rätt att återkalla ditt samtycke som du har lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

Rätt till tillgång:

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering:

Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för
  • Du återkallar ditt samtycke (därmed finns det ingen laglig grund för behandling)
  • Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling
  • Personuppgifterna behandlats utan laglig grund
  • En rättslig förpliktelse kräver radering, och Psytest omfattas av sådan plikt.

Psytest raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

Ändringar i integritetspolicyn

Psytest förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i integritetspolicyn. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt till våra kunder och den senaste versionen läggs ut på www.psytest.se

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på info@psytest.se

Share This