Referenser

Kundcase

LSI är ett av de få instrument på marknaden som mäter de viktiga delarna i ledarskapet, dvs. förmågan att genomföra, kommunicera/leda och förändra i en mer komplex värld.

Eva Nielsen

Seniorkonsult & VD, Lisberg Sverige AB

BP, LSI och begåvningstesterna är viktiga delar i rekryteringsprocessen. Testerna gör att vi träffar mer rätt och ökar kvaliteten i rekryteringen.

Camilla Milton

Personalchef, VIDA AB

LSI är ett viktigt stöd och komplement till djupintervjun i nulägesanalysen i våra ledarskapsprogram.

Stefan Berg

Ledarskapscoach och en av grundarna, Alliator AB

Med Psytest Builder kan vi bygga egna unika test anpassade efter vad som efterfrågas i rekryteringen – alltifrån enklare test till mycket avancerade personlighetstester. Vår kvalitet har nått ytterligare en nivå och relationen till våra kunder har stärkts.
Christopher Moberg

Försäljnings- och marknadschef samt delägare, Empleo Bemanning och Rekrytering

Kundcase

.

Lisberg

 • Grundades i Danmark 1959. Kontor öppnades i Helsingborg 1984, i Malmö 1999 och därefter i Stockholm och Göteborg. 2000 förvärvade Anita Otterheim Hjalmarsson och Jan Olsson företaget. Hösten 2019 såldes företaget till Dreamwork Scandinavia.
 • Experter inom Executive Search, Executive Interim, Board Services (styrelserekrytering & utvärderingar) och Executive Coaching av ledare och ledningsgrupper.
 • Teamet på Lisberg består av Seniora Konsulter med egen gedigen ledarerfarenhet samt erfarna Researchkonsulter som är experter på att identifiera och attrahera intressanta kandidater.
 • Som medlem i IMD International Search Group (International Search & Consulting Network), med kontor i 23 länder, medverkar Lisberg frekvent i internationella rekryteringar. Samtidigt har man tillgång till ett globalt nätverk som kan bistå uppdragsgivarna vid behov av internationella chefer och vid globala rekryteringar.
 • Lisberg är medlem i AESC, Association of Executive Search Consultants, en världsomfattande organisation som organiserar Executive Search-konsulter globalt efter mycket specifika kvalitetskrav.
Lisberg Sverige AB, referens

Lisberg använder Psytest’s BP – Basprofil och LSI – Ledarstilsinventorium vid VD-rekryteringar och assessment (ledarskapsutveckling)

Utmaning:
Vid rekrytering är utmaningen att koppla och förstå profilen relaterat till individen och utmaningen i tjänsten samt utmaningen för personen. Det är viktigt att förstå organisationen, vart den är på väg och ledarskapets behov (nu och cirka tre år framåt). Förändringsdimensionen är oerhört viktig, eftersom världen förändras så snabbt och komplexiteten ökar alltmer. Lisberg har lång och bred erfarenhet av Executive Search, men i en komplex och föränderlig omvärld, behövs det fler och bättre verktyg för att förstå individen och organisationen och hamna rätt i rekryteringen. Felrekryteringar kostar mycket för alla parter – såväl för organisationen och individen som för konsultföretaget.

Vid assessment i befintliga organisationer, stretchas och vässas organisationen med hjälp av assessmentverktyg i syfte att utveckla ledningen för att möta en än mer komplex och oberäknelig omvärld, där utmaningarna blir snabbare och snabbare.

Lösning:
Lisberg erbjuder en tjänst och rådgivning, där testerna är en viktig pusselbit:

 • Testerna verifierar det vi ser när det gäller personlighet, ledarskap och begåvning (BP, LSI och kapacitetstester).
 • Business case och dilemma scenario används för att simulera en ledarsituation utifrån den specifika rollens utmaningar.

Lisberg ser flera fördelar med att använda BP och LSI: De är moderna, bygger på bra grundforskning och är lätta att kommunicera med kandidaterna och uppdragsgivarna. BP och LSI stödjer dessutom varandra (personligheten stödjer ledarskapet i LSI) och LSI är ett av de få instrument på marknaden som mäter de viktiga delarna i ledarskapet, dvs. förmågan att genomföra, kommunicera/leda och förändra i en mer komplex värld.

Resultat:
BP, LSI och kapacitetstesterna ökar träffsäkerheten i rekryteringen och är en trygghet för såväl kunden och kandidaten som för Lisberg.

VIDA

 • Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1 100 anställda på 18 produktionsanläggningar, varav 9 sågverk.
 • Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke och ca 85 % av produktionen exporteras.
 • Verksamheten omfattar även hustillverkning, emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning samt biobränslehandel.
 • Huvudkontoret ligger i Alvesta och industrierna är strategiskt placerade nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland.
Vida - Kundcase, Psytest AB

VIDA använder Psytest’s BP – Basprofil, LSI – Ledarstilsinventorium samt begåvningstester vid i stort sett alla rekryteringar, både internt och externt

Utmaning:
VIDA har ca 15-20 rekryteringar per år (både intern- och externrekryteringar). En rekrytering kostar mycket och det är därför viktigt att träffa rätt och hitta rätt person i ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att hålla hög kvalitet i varje rekrytering.

Lösning:
VIDA har en väl inarbetad rekryteringsprocess där testerna är en viktig del. VIDA ser en fördel  i  att Psytest erbjuder två olika personlighetstester – ett generellt personlighetstest (BP) och ett som är inriktat på chefers ledarstil (LSI). På tjänstemannasidan används i princip alltid BP och LSI och på kollektivsidan används BP. Begåvningstesterna är ett viktigt komplement, eftersom begåvningen är viktig att mäta och svår att komma åt på annat sätt.

Camilla Milton, personalchef på VIDA, samt rekryterande chef ansvarar för rekryteringsprocessen. Förarbetet är a och o i rekryteringen och man tar alltid fram en noggrann kravspecifikation för rollen och den aktuella tjänsten. Ansökningarna gås sedan igenom och man tittar på bakgrund, utbildning, erfarenheter och övriga kvalifikationer innan ett första urval och ”gallringsintervjuer” görs. Testerna kan sedan mäta de egenskaper som enligt kravspecifikationen krävs i rollen och ger även värdefull vägledning till vilka frågor som ska ställas i de kvalitativa djupintervjuerna som verifierar och hjälper till att locka fram egenskaperna hos kandidaterna. Testerna ger även vägledning till vad man ska fråga om vid referenstagning.

Camilla Milton är en mycket erfaren testanvändare och har använt andra test tidigare. Hon ser många fördelar med BP och LSI – de är tillförlitliga och fungerar i praktiken och de tillför viktiga delar i rekryteringsprocessen.

Resultat:
Testerna är en viktig del i kvalitetssäkringen. De gör att man träffar mer rätt och ökar kvaliteten i rekryteringen.

Alliator

 • Utbildningsföretag i Göteborg som erbjuder ledarskapsprogram med individuell coaching, påbyggnadsutbildningar och workshops.
 • Företaget grundades 2006 och kontoret och de egna utbildningslokalerna ligger i Mölndal.
 • Har ett tiotal specialistkompetenser knutet till sig som alla samverkar för att erbjuda ledarskapsprogram i Alliators regi.
 • Coachar ca 60 ledare per år individuellt.
 • Verksamma från mellersta Sverige ner till södra Sverige, främst i Västra Götaland.
Alliator - Kundcase, Psytest AB

Alliator använder Psytest’s LSI – Ledarstilsinventorium som ett stöd i nulägesanalysen i ledarskapsprogrammen

Utmaning:
Alliator erbjuder ledarskapsprogram och tränar chefer i ledarskap individuellt och i grupp. Alla former av ledare deltar i programmen.

Det är svårt att vara en bra ledare i sin chefsroll; att sätta mål, att genomföra aktiviteter tillsammans med medarbetarna, att följa upp arbetet och samtidigt kunna motivera och utveckla varje individ på ordinarie arbetstid. Det är vid sådana här situationer Alliators insats som ”bollplank” ger störst effekt i utvecklingsprocessen.

Stefan Berg, grundare av Alliator, har lång erfarenhet av att coacha chefer och ledare. Han citerar gärna Sören Kierkegaard och betonar vikten av att göra en noggrann nulägesanalys: ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”

Nulägesanalysen görs i form av en djupintervju som identifierar styrkor och svagheter i nuläget, möjligheter och hinder till utveckling av nuläget och ligger till grund för målformuleringen med ledarskapet. Om man kommer direkt till djupintervjun utan någon förberedelse, händer det ofta att mycket blir på impuls och resultatet får ett kort ”bästa-före-datum”. Det är därför mycket värdefullt att göra en självskattning av sin situation innan.

Lösning:
LSI ger en möjlighet till självskattning innan djupintervjun och stöder och kompletterar djupintervjun. Alliator har använt LSI de senaste två åren och är mycket nöjda med verktyget. Stefan Berg tycker att LSI är ett enkelt, funktionellt och tydligt verktyg som går snabbt att genomföra för ledaren. Alliator hittar inget test på marknaden som ger samma underlag och stöd som LSI gör. LSI belyser många skalor och områden, pekar på det som man kan behöva utveckla och ger ett bra underlag att diskutera och kunna utveckla ett resonemang kring i djupintervjun.

Resultat:
LSI belyser och visualiserar tydligt ledarstilen för såväl Alliator som uppdragsgivaren. Det ger en ökad förståelse för hur ledaren fungerar och förhåller sig i olika situationer och ger tillsammans med djupintervjun ett utmärkt underlag för målformulering och utveckling av ledarskapet.

Kundcase - Psytest

Empleo Bemanning och Rekrytering

 • Auktoriserat rekryterings-, omställnings- och bemanningsföretag
 • Kontor i Växjö, Ljungby, Värnamo och Vetlanda
 • Grundades hösten 2015 och har ca 270 anställda
 • Arbetar efter devisen ”mindre snack, mer verkstad”, dvs att få saker och ting gjorda på bästa möjliga sätt. Kundnärhet, snabbhet och effektivitet samt kvalitetssäkring är viktiga ledord.
Empleo - Kundcase, Psytest AB

Empleo Bemanning och Rekrytering använder Psytest Builder för att bygga egna unika tester för rekrytering

Utmaning:
I olika rekryteringar efterfrågar kunderna olika typer av tester – alltifrån lite enklare tester till omfattande personlighets- och begåvningstester. Olika egenskaper och förmågor behöver testas i olika testsituationer och Empleo har som riktlinje att endast testa och samla in data om det som är relevant och nödvändigt i den aktuella rekryteringen.

Empleo rekryterar all typ av personal, men kommer framöver även att börja jobba med ledningsgrupper där tester är en viktig ingrediens.

Lösning:
Empleo jobbar efter en kvalitetssäkrad metodik bestående av en noggrann behovsanalys, en väl utarbetad kravprofil och ett strukturerat urvalsarbete baserat på en kombination av research, djupintervjuer, relevanta tester och omfattande referenstagning. När Psytests tester läggs till stärks relationen mellan kunden, kandidaten och Empleo ytterligare. Psytest Builder har den stora fördelen att man kan bygga egna moduler anpassade efter vad som efterfrågas – alltifrån ett ganska enkelt test till mycket avancerade personlighetstester.

Med Psytest Builder har Empleo byggt testmoduler för rekrytering av ekonomichefer, personalchefer, kvalitetschefer, börs-VD, säljare, projektledare, teamledare, inköpschefer, IT-chefer etc. Psytests tester har allt som Empleo efterfrågar gällande kvalitet, proffsighet, anpassningsbara moduler, pedagogiska och visuella grafer och att de tillsammans med sina kunder får ut ett bra och trovärdigt resultat.

Resultat:
Sedan Empleo började arbeta med Psytest Builder, känner de att kvaliteten har nått ytterligare en nivå och att kundrelationen har stärkts. De känner sig mycket trygga i resultatet som de får ut av testerna.

Share This