För att undersöka om det gick att fastställa skillnader i ledarstil mellan olika funktioner genomfördes en undersökning med LSI ledarstilsinventorium där chefer grupperades utifrån vilken funktion de tillhörde. Funktionerna som användes var Företagsledande position (t ex VD, CEO, President), Produktion (t ex Produktionschef, Fabrikschef, COO), Försäljning (t ex Säljchef, Salesmanager, Sales Director) och Finans (Finanschef, CFO, Revisionschef, Controller). Medelvärdesskillnaderna mellan dessa fyra funktioner blev som följer:

Undersökningsgrupperna är ganska små, så resultaten får betraktas som preliminära. Med detta sagt kan man se att flera signifikanta medelvärdesskillnader framträder. För ledarstilarna (FÖR, REL och STR) är det framför allt inom FÖR: Förändring som skillnaderna är stora, men även skillnaderna inom REL: Relation. Gällande dimensionen STR: Struktur framkommer inga signifikanta skillnader.

I ytterligare analyser gicks medelvärdesskillnaderna igenom mer detaljerat. Det framkommer att Förändringsdimensionen ligger högre hos cheferna i Företagsledningsfunktionen liksom hos Försäljningscheferna jämfört med cheferna inom Produktion och Finans. Däremot skiljer sig inte Företagsledning och Försäljning signifikant gällande Förändringsdimensionen och likaså skiljer sig inte Produktion och Finans åt signifikant sinsemellan.

Gällande Relationsdimensionen finns det endast en signifikant skillnad mellan grupperna och det är mellan Försäljning och Företagsledning där Försäljning ligger signifikant högre.

Som går att se i tabellen skiljer sig grupperna åt på Tilläggsskalorna. Framför allt får chefer inom Finans låga värden på skalorna. Detta pekar på att chefer inom funktionen Finans relativt ofta visar lägre motivation och självförtroende för ledaruppgifter.

 

Slutsatser

Som påpekats rör det sig om små grupper, så slutsatserna får ses som preliminära. Kanske finns det en del att göra för ledarutvecklare just inom finansfunktionen. Man kan spekulera i om de låga värdena kan bero på att chefer inom Finans ofta har små ledningsspann, då de är i en stabsfunktion och vikten av ledarskap inte blir lika stor som för många andra chefsroller. Medarbetarna är ofta välutbildade, förhållandevis självgående specialister.

Rekryterare kan notera Förändringsdimensionens betydelse för Företagsledare och även för Säljchefer, medan Företagsledarna även kombinerar Förändring med lägre på Relation. De beskriver sig alltså som mer Oberoende (sakorienterade och osentimentala/”tuffa”).

 

Psytest AB kommer kontinuerligt att publicera ett antal undersökningsresultat gällande ledarskap. Undersökningarna finns mer i detalj redovisade i en dissertation av Stefan Lindstam (se amazon.de, ”Das FSI Führungsstilinventar und das integrative Führungsmodell”, 2015). Dissertationen är skriven på tyska, även om den baseras på svenska undersökningar. För att ge läsare enklare tillgång till dessa resultat ges i artikelserien förkortade och något förenklade presentationer av valda undersökningsresultat på svenska. Undersökningarna är gjorda med testmetoden LSI ledarstilsinventorium. Den underliggande ledarstilsmodellen är bred och allmän (jämför Big Five modellen inom personlighetsområdet) och slutsatserna blir därför allmänt relevanta för personer som är verksamma inom områdena chefsrekrytering och ledarutveckling.

Share This