I en undersökning med drygt 400 svenska chefer korrelerades chefernas ålder med deras värden på ledarstilstestet LSI:s skalor.

Ett antal signifikanta korrelationer uppstod (se tabell nedan).

 

 

Enligt dessa korrelationer visar äldre chefer mer av Participation (involvering) och mindre av Relationer till Överordnade (strävan att ha goda relationer till överordnade), Kontroll och Social Säkerhet (vilja att representera och ”stå på scenen”). Även den breda ledarstilen Strukturerad Ledarstil korrelerade negativt med ålder.

Nu fanns det en invändning mot undersökningen och den var att äldre chefer i genomsnitt tenderar att ha högre ledarpositioner, vilket betyder att variabeln ”positionsnivå” skulle kunna ha inflytande på undersökningsresultaten. Variabeln ”positionsnivå” kontrollerades därför statistiskt. Efter denna justering blev endast Participation (positiv korrelation) och Kontroll (negativ korrelation) signifikanta.

 

Slutsats

Undersökningen visar alltså att äldre chefer tenderar att bli något mer involverande och något mindre kontrollerande gällande sin ledarstil. Effekten av ålder på ledarstil är dock generellt rätt svag (låga korrelationer).

 

Psytest AB kommer kontinuerligt att publicera ett antal undersökningsresultat gällande ledarskap. Undersökningarna finns mer i detalj redovisade i en dissertation av Stefan Lindstam (se amazon.de, ”Das FSI Führungsstilinventar und das integrative Führungsmodell”, 2015). Dissertationen är skriven på tyska, även om den baseras på svenska undersökningar. För att ge läsare enklare tillgång till dessa resultat ges i artikelserien förkortade och något förenklade presentationer av valda undersökningsresultat på svenska. Undersökningarna är gjorda med testmetoden LSI ledarstilsinventorium. Den underliggande ledarstilsmodellen är bred och allmän (jämför Big Five modellen inom personlighetsområdet) och slutsatserna blir därför allmänt relevanta för personer som är verksamma inom områdena chefsrekrytering och ledarutveckling.

Share This