Undersökningen gjordes i ett större svenskt företag som vid tillfället befann sig i en uttalad och omfattande förändringsfas. Ett 40-tal chefer fick göra en modifierad kravanalys två gånger. Kravanalyserna innebar att cheferna 1:a gången de svarade angav hur de menade att kraven på deras ledarstil hittills varit, dvs varit fram till nu och den 2:a gången de svarade angav hur de menade att kraven på deras ledarstil kommer att vara i framtiden, dvs från och med nu. För bedömningarna användes en 10 gradig skala varvid bedömningsskalornas mätområden motsvarade LSI testets (LSI ledarstilsinventorium). (I undersökningen var det den första versionen av LSI som användes. Den skiljer sig i någon punkt från LSI version II som används idag).

Resultatet av undersökningen visas nedan.

Den streckade linjen återger genomsnittet för chefernas bedömningar av hittills ställda krav (dvs tidigare ställda krav) på deras ledarstil och den heldragna linjen återger genomsnittet för chefernas bedömningar av framtida krav på deras ledarstil. Eftersom organisationen befann sig i en mycket tydlig omställningsfas kan man utgå ifrån att differenserna mellan tidigare ställda och framtida krav återspeglar de krav cheferna känner och upplever ställs på dem vid omställning/förändring jämfört med vilka krav som ställs på dem i en mer lugn, förvaltande period.

Resultaten visar att cheferna på samtliga skalor som hör till Förändrande ledarstil (dvs. FÖ: Förändring, ST: Strategi, EN: Entusiasm och PR: Prestation) anger signifikant högre krav framöver.

Signifikanta skillnader mellan tidigare och framtida krav berör även ökade krav på BE: Beslutsamhet och lägre krav på RU: Relationer till underställda och RÖ: Relationer till överordnade samt lägre krav på PL: Planering (det sista svagt signifikant). Detta uttrycker att om det tidigare var bra att vårda goda och konfliktfria relationer till överordnad, följa lagda planer och ta mycket hänsyn i relationerna till underställda samt vara lite försiktig i beslutsfattandet, så ändras detta till att vara modigare och våga fatta också obekväma beslut och lägga mindre tid på planering.

 

Slutsatser

Vilka rekommendationer kan ges för utveckling och rekrytering av chefer utifrån dessa resultat? Resultaten talar för att om chefer ska förberedas för att hantera mer genomgripande förändringar behöver de mer av en förändringsvillig attityd (FÖ), lyfta blicken mer från det dagliga (ST) med entusiasm och egen övertygelse motivera medarbetare (EN) och ställa högre prestationskrav (PR). Dessa är alla aspekter av ett Förändrande ledarskap. Därtill visar resultaten på att chefer känner ett behov av att vara ”tuffare”: Våga ta konflikter och visa större beslutsamhet/mod. Detta är i alla fall beteendeområden som många chefer känner behov av att stärka och som det kan vara klokt att träna dem i om man vet att kraven på att driva genomgripande förändringar kommer att bli stora framöver.

Gällande rekrytering visar dessa resultat (och även andra) på att Förändrings-ledarstilen och inte minst underskalorna FÖ: Förändring och EN: Entusiasm är tillgångar vid höga krav på att driva förändringar och att även BE: Beslutsamhet kan vara en intressant skala att se närmare på.

 

Psytest AB kommer kontinuerligt att publicera ett antal undersökningsresultat gällande ledarskap. Undersökningarna finns mer i detalj redovisade i en dissertation av Stefan Lindstam (se amazon.de, ”Das FSI Führungsstilinventar und das integrative Führungsmodell”, 2015). Dissertationen är skriven på tyska, även om den baseras på svenska undersökningar. För att ge läsare enklare tillgång till dessa resultat ges i artikelserien förkortade och något förenklade presentationer av valda undersökningsresultat på svenska. Undersökningarna är gjorda med testmetoden LSI ledarstilsinventorium. Den underliggande ledarstilsmodellen är bred och allmän (jämför Big Five modellen inom personlighetsområdet) och slutsatserna blir därför allmänt relevanta för personer som är verksamma inom områdena chefsrekrytering och ledarutveckling.

Share This